Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Прававое забеспячэнне дзейнасці аблвыканкама

Аддзел прававога забеспячэння дзейнасці аблвыканкама 
галоўнага ўпраўлення юстыцыі Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта


Знаходзіцца па адрасу: г. Віцебск, вул. Гогаля, 6, каб.20

Час работы: 
пн-пт з 8.00 да 13.00, з 14.00 да 17.00

Начальнік аддзела:   
Чарыева Алія Халмірзаеўна, раб. тэл. 42 50 44

Намеснік начальніка аддзела:  
Жулега Галіна Ігараўна, раб. тэл. 42 58 68

Галоўныя спецыялісты: 
Ярохава Алена Аляксандраўна, раб. тэл. 33 61 74
Сінкевіч Наталля Анатольеўна, раб. тэл. 33 61 74

Задача аддзела

прававое забеспячэнне дзейнасці Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў (далей – Савет) і аблвыканкама і захаванне законнасці іх дзейнасці.


Функцыі аддзела


•        праводзіць абавязковую юрыдычную экспертызу ў дачыненні да праектаў нарматыўных прававых актаў Савета і аблвыканкама, тэхнічных нарматыўных прававых актаў, якія не датычацца вобласці тэхнічнага нарміравання і стандартызацыі, ненарматыўных (індывідуальных) прававых актаў;

•        забяспечвае накіроўванне прынятых рашэнняў Савета і аблвыканкама ў Міністэрства юстыцыі і Нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі для правядзення абавязковай юрыдычнай экспертызы, а ў выпадку неабходнасці арганізуе іх дапрацоўку зацікаўленымі службовымі асобамі;

•        праводзіць абавязковую юрыдычную экспертызу праектаў інвестыцыйных дагавораў паміж інвестарам або інвестарамі і Рэспублікай Беларусь, рашэнне аб заключэнні якіх у адпаведнасці з заканадаўствам прымае аблвыканкам;

•        удзельнічае ў падрыхтоўцы структурнымі падраздзяленнямі аблвыканкама прапаноў аб прызнанні страціўшымі сілу, змяненні або дапаўненні нарматыўных прававых актаў Савета і аблвыканкама;

•        удзельнічае ў разглядзе структурнымі падраздзяленнямі аблвыканкама праектаў нарматыўных прававых і іншых прававых актаў, якія паступаюць у Савет і аблвыканкам, і дае заключэнні на праекты нарматыўных прававых і іншых прававых актаў, якія датычацца нарматворчай дзейнасці;

•        ажыццяўляе ацэнку праектаў нарматыўных прававых актаў, падрыхтаваных на подпіс кіраўніцтву Савета і аблвыканкама, на прадмет адпаведнасці заканадаўству;

•        іншыя функцыі.
Нарматыўная прававыя акты, якія вызначаюць задачы і функцыі аддзела:

ДЭКРЭТ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
6 жніўня 2009 г. № 10


О создании дополнительных условий для 
осуществления инвестиций в Республике Беларусь

(Вынятка)

2. Определить, что:

2.3.  проекты инвестиционных договоров подлежат обязательной юридической экспертизе, проводимой:

юридической службой государственного органа, исполкома, если решение о заключении инвестиционного договора принимается в соответствии с абзацем вторым части первой подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Декрета;

Министерством юстиции, если решение о заключении инвестиционного договора принимается в соответствии с абзацем третьим части первой подпункта 1.2 пункта 1 настоящего Декрета.ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
17 ліпеня г. № 130-ЗО нормативных правовых актах Республики Беларусь

 (Вынятка)

Статья 47. Проведение обязательной юридической экспертизы и иных экспертиз проектов правовых актов и локальных актов

1. Проект нормативного правового акта подлежит обязательной юридической экспертизе в предусмотренном настоящим Законом и иными актами законодательства порядке.

Обязательная юридическая экспертиза проводится в отношении:

проектов нормативных правовых актов Национального банка, Комитета государственного контроля, Управления делами Президента Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Национальной академии наук Беларуси, министерств, иных республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных нормотворческих органов (должностных лиц) – их юридическими службами, а проектов нормативных правовых актов местных Советов депутатов – юридическими службами соответствующих местных исполнительных и распорядительных органов;

проектов технических нормативных правовых актов, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, ненормативных правовых актов и локальных актов, подготовленных нормотворческими органами (должностными лицами), – их юридическими службами.ПАСТАНОВА 
САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
31 снежня 2008 г. № 2070О некоторых мерах, направленных на повышение 
роли и качества работы юридических служб

(Вынятка)

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о юридической службе республиканского органа государственного управления и иной государственной организации, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местного исполнительного и распорядительного органа 

2. Основными задачами юридической службы государственного органа являются:

2.1. содействие в обеспечении соблюдения законности в деятельности государственного органа и его должностных лиц;

2.2. оценка соответствия проектов нормативных правовых актов, подготовленных самим государственным органом и представляемых на подпись руководству государственного органа, а также проектов нормативных правовых актов местных Советов депутатов (при проведении в отношении их обязательной юридической экспертизы местными исполнительными и распорядительными органами) критериям оценки, установленным в пункте 2 статьи 47 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах»;

2.3. непосредственное участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в соответствии с компетенцией государственного органа.

3. Юридическая служба государственного органа в соответствии с возложенными на него задачами:

3.1. участвует в подготовке структурными подразделениями либо самостоятельно подготавливает предложения о совершенствовании законодательства по направлениям деятельности государственного органа, участвует в разработке проектов нормативных правовых и иных правовых актов;

3.2. проводит обязательную юридическую экспертизу в отношении проектов нормативных правовых актов государственного органа, технических нормативных правовых актов, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, ненормативных (индивидуальных) правовых актов и локальных правовых актов, а юридическая служба местного исполнительного и распорядительного органа также в отношении проектов нормативных правовых актов соответствующих местных Советов депутатов;

3.3. участвует в подготовке структурными подразделениями либо самостоятельно подготавливает предложения о признании утратившими силу, изменении нормативных правовых актов государственного органа в целях обеспечения их внутренней согласованности и приведения в соответствие с законами, декретами и указами Президента Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь и иными международно-правовыми актами, содержащими обязательства Республики Беларусь;

3.4. по поручениям руководства участвует в рассмотрении другими структурными подразделениями поступающих в государственный орган проектов нормативных правовых и иных правовых актов и дает заключения на поступившие проекты нормативных правовых и иных правовых актов, касающиеся нормотворческой деятельности.

 


Оценить организацию.